dimarts, 13 de maig de 2008

La qüestió de la llengua i l’acollida als fillets nouvinguts i les seves famílies a l’educació infantil (Josefina Villena)

Quan arriba una família nouvinguda amb el seu petit/a a l’aula d’infantil, la seva acollida ens planteja una sèrie d’interrogants: Què i com els hem d’explicar tot el que farem? Quines expectatives tindran en relació a l’escolarització del seu fill? A quines pautes d’escolarització estan acostumats? Què esperen del nostre centre escolar? Què poden aportar com a pares d’una cultura diferent a la nostra? Com afrontar el tema del canvi lingüístic? ... etc.

La multiculturalitat ja és un fet instaurant en la nostra societat. Els centres educatius han de reflexionar sobre aquest fet que suposa l’adopció d’una sèrie de mesures a molt de nivells: institucional, curricular, ideològic, metodològic, de formació del claustre ...

El centre escolar ha de poder comptar amb una sèrie de recursos, com són el d’establir un ideari de centre i la concreció d’una sèrie d’estratègies preparades i consensuades amb antelació, que hagin quedat reflectides en els documents de centre: PEC, PCC, PLC, PAD, PALIC ...

Aquests documents seran la nostra constant referència i ens possibilitaran una fluïda renovació d’actituds, activitats i recerques davant una temàtica tan complexa que s’ha convertit en tot un repte, el de la diversitat cultural. Aquests documents han de proporcionar constància escrita de com afrontar la interculturalitat, com interpreta el claustre del centre la diversitat cultural i lingüística, la interacció, la inclusió, l’empatia, l’heterogeneïtat, la coordinació entre professionals, el treball en xarxa entre les diferents institucions, la participació de les famílies ...

A les escoletes de la nostra illa i als centres escolars en general, s’estan duent a terme bones experiències d’acollida tant a alumnes com a famílies nouvingudes de moltes i variades procedències culturals. La relació amb la família, en aquesta etapa educativa i més en aquestes circumstàncies especials d’adaptació a un nou context, adquireix una especial rellevància ja que serà l’eix fonamental de les nostres actuacions i ens aportarà la informació bàsica que necessitem. Hem d’oferir canals de comunicació per a la participació d’aquestes famílies en la vida dels centres i possibilitats d’interacció amb altres famílies autòctones.

En el cas de les famílies immigrades que escolaritzen els seus fills des de ben petits, com és ara el cas de l’educació infantil de zero a sis anys, la majoria han vingut al nostre territori amb la intenció clara de criar els seus fills en aquesta societat amb totes les conseqüències, acceptant el fet de que els seus fills ja són d’aquí perquè han nascut i estan creixent entre els seus iguals menorquins. Per tant, la nostra percepció s’ha de adequar a aquesta realitat, sempre tenint en compte la identitat cultural que els pares vulguin preservar.

Per tant, la qüestió cultural i idiomàtica han de ser abordades des de perspectives flexibles i negociades des del primer moment de l’escolarització de les criatures. Hem de tractar el tema de l’adquisició de la llengua vehicular del centre educatiu des del procediment de la immersió lingüística com a un fet constatat de integració present i futur per als seus fills.

També hem de rompre els estereotips dels que afirmen que l’etapa d’infantil no presenta cap dificultat i és la més “fàcil” per a la integració d’aquests fillets. Si que és cert que tenim més temps d’adaptació, però també és ben cert que és l’etapa el la qual s’han d’instaurar unes bases adequades per a una correcta evolució a tots els nivells, que comporten aspectes cognitius, emocionals, lingüístics, relacionals ... etc. Cada etapa educativa presenta les seves característiques particulars, com veurem més endavant.

Els articles que segueixen són una recopilació de diferents autors que han indagat en aquestes qüestions de l’acollida dels fillets nouvinguts i les seves famílies, així com els aspectes de l’adquisició d’una nova llengua. D’entre ells, hem de destacar les aportacions d’en Miquel Essomba del seu nou llibre: “Deu idees clau per a la gestió de la diversitat cultural a l’escola” Ed. Graó.