dimecres, 9 d’abril del 2008

Pauta d'acollida inicial

Protocol inicial d’acollida.

En aquest protocol s’indiquen els passos necessaris que s’han de dur a terme per a l’acollida inicial de l’alumnat nouvingut. La família va a Delegació d’Educació a Maó, on se li assigna nivell segons l’any de naixement. Una volta la Inspecció Educativa assigna centre a l’alumne, es notifica per fax.

 1. Matriculació.

SECRETARIA/Direcció

Actuacions: Preveure servei de mediació o traducció

Informar dels documents per a la matriculació.

Informació acadèmica de l’alumne.

Informar del funcionament del centre i serveis.

Concertar dia i hora per a l’avaluació inicial.

· Entrega a la família full informatiu de la documentació necessària per formalitzar matrícula, sobre transport escolar, etc.

· Informa la família sobre horari d’atenció per 1ª entrevista.

· Entrega full d’escolarització a Cap d’estudis, coordinador de PALIC i dep. d’orientació.Des del D.O. s’analitza la proposta d’escolarització a la reunió setmanal de PALIC.

 1. Avaluació inicial.

Prof. PALIC.

Actuacions: Primera entrevista familiar (l’alumne hi ha de ser-hi):informa sobre l’organització curricular: sistema educatiu, àrees, optatives, opció de religió/SCR…

· Informa de les classes de PALIC

· Entrega agenda escolar i plànol del centre

· Visita al centre: mostra a l’alumne les diferents dependències del centre

· El centre fa les gestions per comptar amb un traductor/ mediador per a aquells casos que ho requereixi (OFIM del Consell Insular).

 • Proves de nivell: després de l’entrevista, l’alumne passarà unes proves de nivell de català, castellà i matemàtiques ( i anglès).Aquestes proves s’entregaran al/a la cap del departament didàctic corresponent i un cop corregides, es retornaran al D.O. el més aviat possible amb els resultats
 • Notificació de la incorporació a les classes

 1. Assignació.

Equip docent/ Orientació.

Actuacions: Avaluació de les proves de nivell i notificació

 • Assignació de curs i grup i tutoria. S’analitza tota la informació de què disposem (entrevista, proves de nivell, expedient acadèmic del país d’origen si el tenim…) a la reunió de PALIC. Hi participen cap d’estudis, professorat de PALIC, coordinador de nivell i orientador.
 • S’assigna optativa i grup-classe. (cal tenir criteris establerts)
 • El/la coordinador de nivell traspassa aquesta informació a la tutor i aquest ho comunica a la resta de l’equip educatiu. S’entrega al tutor la informació de què disposem referida a l’alumne

 1. Orientacions.

Prof. PALIC.

Actuacions: elaboració d’una fitxa d’orientació sobre l’alumne.

Traspàs d’informació i coordinació amb professorat.

Possibles adaptacions curriculars.

Orientacions sobre l’acollida inicial

 1. Incorporació.

TUTOR.

Actuacions: Primer dia de classe, presentació al grup

Activitat de coneixença i d’acollida.

Revisió de l’horari assignat de grup i de PALIC.

Revisió del material necessari

Assignació d’un alumne-guia

 • Cal preveure que el grup classe n’estigui assabentat de l’arribada d’un nou alumne. Després d’haver informat al grup de la incorporació d’un nou/va company, es demanarà si hi ha alumnat voluntari per fer de guia del/de la nouvingut a fi de que l’ajudi a orientar-se en les primeres setmanes.
 • Caldria preveure alguna activitat d’acollida en aquest grup classe. (a l’hora de tutoria, per ex. però no necessàriament)
 • Millor si cada professional que intervé per primera vegada amb l’alumne ha estat presentat pel/per la tutor.

 1. Integració.

PALIC/ Equip Docent/ Orientació

Actuacions: Pla de treball individual

Previsió de reforços, hores de PALIC.

Materials i metodologies inclusives.

· Entrevista amb l’alumne al cap d’una setmana d’assistència a classe: tutoria de PALIC i tutor del grup classe (per ex. quan s’omple el full de registre individual).

8. Valoració i seguiment:

 • Valoració de la seva integració al grup, relació amb companys, suports, necessitat d’adaptacions curriculars…a les sessions de TOE
 • Detecció de necessitats (derivació a serveis socials, altres…)
 • El coordinador de PALIC assistirà a les reunions de TOE i/o seguiment per nivells, en el cas que el professorat ho requereixi.
 • A les reunions de seguiment d’equip educatiu, el tutor haurà de tractar els casos d’alumnat nouvingut sobre diferents aspectes:

- intercanvi d’informació

- aclarir criteris d’avaluació

- determinar en cada cas si les adaptacions són significatives o no i a quines àrees s’han de fer.

9.- Entrevista família-tutor al cap d’un mes.

 • Intercanvi d’informació
 • Informació sobre el funcionament a l’aula, aula de PALIC, suports, sortides previstes, justificació de faltes…
 • Revisió si tot el material és correcte
 • Altres que el tutor consideri (justificació de faltes…)