dimarts, 29 d’abril de 2008

llengua i adaptació, adaptació i llengua
7 idees bàsiques d’Ignasi Vila

Ignasi Vila és un dels experts en bilingüisme i educació. Els seus estudis se centren en l’adquisició de la llengua com a L2. Extret d’un dels seus articles, hem elaborat una breu taula de 7 manaments a fi que els professors que treballen amb alumnat nouvingut els tenguin ben presents:

1. La llengua és un instrument per regular la conducta respecte dels altres i respecte d’un mateix.

2. La regulació de la conducta individual és el resultat de la interiorització de les regles d’ús del llenguatge en l’àmbit dels intercanvis socials.

3. El factor decisiu per a l’adquisició de la llengua de l’escola és l’adaptació escolar de l’alumnat estranger des de l’aula ordinària.

4. L’alumnat estranger s’implica en l’aprenentatge si veu reconeguda la seva aportació a l’escola.

5. L’adquisició de la llengua de l’escola és un procés llarg i complex de la competència comunicativa, de la conversa, i de la competència acadèmica.

6. Cal assumir la realitat d’una enorme diversitat lingüística a l’aula ordinària respecte el coneixement i l’ús de la llengua de l’escola.

7. L’escola s’ha de reorganitzar per accelerar usos lingüístics conversacionals perquè els estrangers s’incorporin activament a les relacions socials amb la resta de l’alumnat i el professorat.