divendres, 29 de gener del 2010

Murals de les llengües de l'escola


Proposta didàctica sobre la diversitat lingüística del centre educatiu

OBJECTIUS_______________________________________________________

• conèixer les llengües parlades pels alumnes i les famílies dels nostre centre.
• aprendre algunes dades bàsiques sobre les llengües presents al centre.
• sensibilitzar l’alumnat sobre la riquesa lingüística concretada al nostre entorn.
• mostrar una visió positiva de la diversitat lingüística i cultural.


METODOLOGIA________________________________________________

Es tracta de treballar la diversitat lingüística del centre a partir de la col•laboració de l’alumnat i de les famílies per tal d’aprendre sobre les diverses llengües presents entre l’alumnat. Es plantegen preguntes inicials sobre les llengües parlades a l’entorn familiar i si coneixen altres llengües. Amb les informacions inicials s’han d’elaborar un petit mural per a cada llengua segons l’esquema de la pàgina següent. Amb els murals es realitza una exposició en un lloc visible del centre.
L’activitat es pot realitzar en un grup ordinari o a l’aula d’acollida.

ACTIVITATS_____________________________________________________

DEBAT sobre llengües diverses entorn de preguntes
• Com valoren el fet que al centre es parlin tantes llengües?
• Per què diem que cada llengua conté una visió del món diferent?
• Què pensen sobre les llengües que els són estranyes o desconegudes?
• Creuen que la diversitat planteja algun problema? Si és així, com el resoldrien?

RECERQUES
• Plasmació de la diversitat lingüística ambiental mitjançant textos i fotografies.
• Tria d’un camp semàntic (la roba, el menjar) i anàlisi del lèxic segons l’origen.
• Elaboració d’una graella amb els saluts en les diverses llengües
• Recerca de l’origen dels noms dels alumnes de l’aula.
• Recerca de les etimologies dels topònims del municipi i el seu origen.
ESQUEMA DE MURAL________________________________________
S’organitza la classe amb petits grups de tres o quetre alumnes per tal que elaborin un mural en forma de cartell (50x70 cm) per a una llengua present a l’escola. Cada mural ha d’incloure informacions de la llengua (parlants, família lingüística, territori i extensió, estatus jurídic, etc), un text original breu i la seva traducció al català, la ubicació i característiques del país o de la cultura que vehicula, així com fotografies de paisatge, monuments o personatges d’aquesta cultura. Al mural també es pot incloure la fotografia de l’alumne o alumnes que parlen aquesta llengua

PRODUCTE __________________________________________________

Amb els petits murals s’organitza una exposició al centre amb un text de presentació, amb els objectius i les activitats realitzades entorn del projecte. Cal incloure les llengües de l’escola, el català i el castellà, així com les llengües d’aprenentatge, anglès, francès, alemany i fins i tot el llatí i el grec. Igualment es pot incloure una cartolina amb l’explicació del treball, l’objectiu perseguit i la valoració de les llengües.
INFORMACIÓ__________________________________________________

Linguamón http://www.linguamon.cat
Linguamundi: http://www.linguamundi.cat/
Proel: http://www.proel.org/
Linguapax: http://www.linguapax.org/ca
Ethnologue: http://www.ethnologue.com/