dimarts, 15 de febrer del 2011

eines 2.0 per a aprendre llengua


eines 2.0

dilluns, 7 de febrer del 2011

Guaita a l'escola

Diuen que a Menorca es porta a terme una bona educació. Si és així caldrà "de- mostrar-ho". En aquest sentit la Delegació Territorial de Menorca, el Centre de Professorat, el Consell Escolar de Menorca i el Moviment de Renovació Pedagògica van aprovar el projecte Guaita a l'escola, amb la intenció de difondre les bones pràctiques educatives dels centres de Menorca.

Amb la intenció de concretar les actuacions a dur a terme, es demana que cada centre tracti amb l'equip directiu, amb la Comissió pedagògica (o el conjunt del professorat) quines són les experiències que el centre pot aportar al projecte. Cada centre escolar tindrà una o dues experiències que en total sumaran 100 a tota Menorca. L'equip de direcció del projecte ha fixat els següents paràmetres per tal de guiar en l'elecció de l'experiència triada (que difícilment es poden complir totes, només són criteris d'orientació):

Característiques de la bona pràctica

1. contextualitzat en l’entorn i amb projecció universal
2. defineix els objectius en termes de competències
3. afavoreix la implicació de tota la comunitat educativa
4. afavoreix els aprenentatges de la diversitat d'alumnes
5. contempla el treball cooperatiu
6. reforça l’escola inclusiva
7. diversifica la metodologia, els materials i els recursos
8. treballa les capacitats de forma integrada
9. promou l’intercanvi i la interacció
10. permet la transferència de coneixements a altres situacions
11. estimula la creativitat i el pensament divergent
12. fomenta l’esperit crític
13. organitza l’aprenentatge com una recerca-acció
14. interactua amb la realitat per fer-ne experiència
15. treballa els valors de la democràtica i la solidaritat
16. practica l’autoavaluació i l’autoregulació
17. usa les TAC de forma habitual
18. globalitza els continguts
19. valora l’esforç i estimula la perseverança
20. té una perspectiva intercultural