dimarts, 21 de setembre del 2010

Actuacions d'ESEL PAIRE Menorca


Què ofereix ESEL-PAIRE als centres

EN MEDIACIÓ:
Orientar en l’escolarització de nous alumnes
Oferir el servei d’Interlocució
Fer l’acompanyament de les famílies als centres
Ajudar en les relacions amb Serveis Socials municipals
Ajuda en el servei de derivació d’alumnes entre els centres
Ajudar en les entrevistes a pares
Informar sobre el sistema educatiu i altres aspectes d’educació

EN ACOLLIDA:
Ajudar en la redacció del pla d’acollida.
Assessorar en l’acollida inicial
Assessorar sobre l’organització de l’aula de PALIC.
Orientar sobre estratègies per a l’ensenyament del català com a L2.
Suport al professorat en la tasca d’atenció als alumnes nouvinguts.
Assessorar el treball tutorial amb l’alumnat nouvingut
Afavorir la creació de Fons de Recursos per a alumnat nouvingut.
Fer cursos intensius de llengua inicial
Assessorar en les adaptacions curriculars per a nouvinguts
Orientar sobre l’avaluació de l’alumnat nouvingut
Assessorar sobre proves inicials d’avaluació
Ús de les TIC a l’aula d’acollida
Treballs sobre sortides i coneixement de l’entorn
Aplicació i exemplificació de propostes didàctiques

EN LLENGUA
Revisió del PLC
Activació de la Comissió Lingüística
Promoure plans de foment de l’ús de la llengua catalana.
Assessorar en la programació didàctica del català com a L2.
Incentivar la creació d’activitats d’ensenyament-aprenentatge de la llengua.
Assessorar sobre l’ús del català com a llengua vehicular i de cohesió.
Suport en la revisió de documentació relativa a Normalització Lingüística,
Dinamització del català al centre
Informar sobre experiències de centre
Aportar activitats sobre normalització del català
Introduir programes d’apadrinament i de voluntariat lingüístic

EN INTERCULTURALITAT
Col·laborar en la sensibilització i promoció de l’educació intercultural.
Orientar sobre metodologies, recursos i materials didàctics
Ajudar en l’atenció a la diversitat lingüística i cultural
Difusió de material didàctic, experiències i programes
Coordinar professorat en Projecte Lingüístic./ Immersió/ PALIC.
Acollida i Interculturalitat.
Incentivar els intercanvis de materials i experiències dels centres educatius.
Potenciar la competència intercultural del professorat.

dimecres, 8 de setembre del 2010

Nou curs, al servei dels centres


Ja fa uns anys que la Conselleria d'Educació de les Illes Balears va posar en marxa els equips de suport als centres i als docents des des diverses necessitats i en distints aspectes. Els equips que treballam diractament amb el profes i amb els alumnes (i amb les famílies) que tenen a veure amb l'atenció a la diversitat provocada per la immigració són ESEL i PAIRE.
ESEL és l'Equip de Suport a l'Ensenyament de la Llengua i PAIRE respon a les sigles de Programa d'Acollida, Integració i Reforç Educatiu. Ambdós equips formen part de Serveis Educatius diferents, però les seves competències tenen un camp d'intersecció que els obliga a coordinar-se, a treballar conjuntament.
Durant el curs passat 2009-2010 ja ens reuníem per compartir la informació i les tasques. Tanmateix hem constatat que hem d'anar una mica més enllà i treballar com un sol equip. A Menorca som quatre professionals amb experiència: Núria Pons i Carme Morales (PAIRE) i Caterina Juanico i Francesc Florit (d'ESEL).
Els centres educatius ja coneixen la nostra feina i en tenen experiència ja que en tots hi hem tingut intervencions. Però convé de fer-ne un resum de les nostres funcions. Els tres pilars que donen sentit als dos serveis són l'acollida, la llengua catalana i la interculturalitat. I açò abarca temes com l'escolarització i la mediació, els serveis d'inetrlocució, les relacions amb altres entitats que treballen amb la immigració, l'acollida de famílies i alumnes nouvinguts i els seu seguiment escolar, el suport de llengua oral i cursos de català intensius, l'organització de l'aula d'acollioda, l'ajuda en la redacció de plans d'acollida i de PALIC, l'assessorament en avalaució i en adaptacions curriculars, la introducció de metodologies didàctiques en L2, l'aplicació de materials didàctics i la seva exemplificació a les aules, i tot allò referit a l'ensenyament del català, programacions i recursos, així com iniciatives per al foment i la dinamització de la llengua catalana coma llengua pròpia del centre, com també la implantació de plans per a la interculturalitat en tot el curriculum.
El nostre propòsit és contrubuir a la millora de l'educació dels alumnes, donar les eines de gestió més adients al professorat i així oferir oportunitats per a la convivència plural, des del respecte a la diversitat i amb la llengua pròpia com a llengua escolar compartida.