dijous, 26 de febrer del 2009

la frase d'Elisabeth Coelho


Entrevista a La Vanguardia a Elisabeth Coelho, pedagoga especialista en educació multicultural i plurilingüe.


Nací en Birmingham, pero emigré a Canadá con mi marido, hindú de raíces portuguesas expulsado por Idi Amin de Uganda... Ya ve mi historia: el multiculturalismo no es una opción: es inevitable, ¡consigamos que sea enriquecedor!


Mi experiencia y nuestras investigaciones demuestran que los niños, sea cual sea su religión, lengua o cultura, deben ir a la misma escuela y ser educados en el orgullo de su identidad y en el respeto a todas las demás.

dimarts, 10 de febrer del 2009

Pla de normalitzacióPLA D'ACTUACIONS DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE CENTRE
EINA. Equip de Suport a la llengua. Menorca

Enfocament pedagògic de la normalització

• Compensar la poca presència i ús de la llengua catalana, cosa que provoca un domini insuficient per una part de l'alumnat.
• Treballar les actituds positives envers la lleialtat lingüística, la diversitat lingüística i la predisposició en l'aprenentatge de llengües.
• Consideració de la llengua catalana com a llengua comuna compartida en l'àmbit escolar.
• Propiciar l'aprenentatge de les competències comunicatives bàsiques entre les llengües.
• Introduir continguts relacionats amb el comportament lingüístic de llengües en contacte: normes d'ús, prejudicis, etc. així com el coneixement sobre l'evolució i la història de les llengües.
• Tractament de la normalització del català com un element de cohesió i integració social.


Àmbits d'actuació:

1. Àmbit d'administració: documentació redactada en català en la seva totalitat. Per a la comunicació amb famílies de nouvinguts es disposarà de versions bilingües català-llengua familiar.
2. Àmbit docent: assegurar el compliment de la normativa que fixa un mínim de 50% en llengua catalana i fixar objectius per a augmentar l'ús del català com a llengua vehicular.
3. Àmbit d'organització: optimitzar els recursos materials i personals per a l'ensenyament en català.
4. Àmbit extern: comunicacions orals i escrites en català.
5. Àmbit extraescolar: llengua catalana com a llengua comuna en activitats realitzades fora del centre o fora de l'horari lectiu.


Esquema de procediment

1. Anàlisi de la situació sociolingüística del centre en tots els àmbits d'actuació.
2. Entorn del centre: situació sociolingüística.
3. Enquestes d'ús: professorat, alumnat i personal no docent
4. Eestudi d'actituds i comportament
5. anàlisi de materials didàctics i de consulta
6. Diagnosi de l'ús de les llengües al centre.
7. situació de partida i normativa legal
8. identificació de les funcions de cada llengua al centre.
9. Identificació de problemes i necessitats.
10. formació del professorat
11. recursos didàctics i de TICs
12. constitució i funcionament de la CNL

Definició d'objectius (generals i específics)

1. Nova redacció del PLC
2. Posada en consideració i aprovació del PLC i del Pla d'actuacions
3. Planificació de les actuacions.
4. Priorització d'objectius.
5. Temporalització, concreció i responsables
6. Seguiment i avaluació.


Actuacions previsibles

Àmbit d'administració.
1. Informar a tota la comunitat educativa sobre la normativa legal vigent, que estableix la llengua catalana com a llengua vehicular de l'ensenyament.
2. Difondre les disposicions legals sobre política lingüística educativa, especialment pel que fa al Decret de mínims en la consideració que es tracta un punt de partida i no un estat a perpetuar.
3. Organitzar de forma estable i rigorosa la Comissió de Normalització Lingüística de centre així com designar el seu coordinador com una responsabilitat prioritària.
4. Establir espais i pautes de coordinació entre els diversos serveis educatius: inspecció, equips de suport, CEP i altres.
5. Reformular el PLC d'acord amb la nova realitat sociolingüística per tal d'actualitzar les dades, els objectius i impulsar la normalització de la llengua catalana.
6. Garantir l'ús correcte de la llengua catalana en tota la documentació del centre, tant en les comunicacions internes com externes.
7. Plena normalització de la retolació i l'ambientació del centre.
8. Establir el català com a llengua de reunió amb tots els estaments: professorat, alumnat i pares.
9. Establir relacions amb entitats culturals i mitjans de comunicació a favor de la normalització de la llengua catalana.
10. Fomentar els intercanvis escolars lligats al foment de la llengua catalana.

Àmbit docent
1. Planificar l'ensenyament en català com a mínim fins a la meitat de l'horari lectiu.
2. Establir objectius per augmentar progressivament l'ensenyament en català.
3. Introduir metodologies innovadores d'ensenyament de les llengües.
4. Establir les bases pedagògiques que avalen la immersió lingüística.
5. fer un plantejament integrat de l’ensenyament de les llengües curriculars.
6. Compartir criteris didàctics i metodològics en la programació de llengües.
7. fer recerques de nous materials didàctics i de consulta en català.
8. disposar de programari informàtic en català.
9. tenir una actitud de lleialtat lingüística en català per transmetre normes d’ús favorables a la normalització.
10. idear i aplicar un pla d’activitats de foment de la llengua catalana.

Àmbit d’organització
1. estimular la formació (socio)lingüística del professorat.
2. disposar de l’assessorament pertinent en aspectes de normalització lingüística.
3. informar i difondre les terminologies noves correctes de cada disciplina.