divendres, 25 d’abril de 2008

Funcions del professor tutor d'acollida

Funcions del professor-tutor d’acollida

Les funcions del professorat que atén alumnes nouvinguts a l’aula d’acollida són moltes. La tendència del professorat d’altres àrees d’assignar tasques al professorat de PALIC fa necessari delimitar-ne les funcions a fi de fer entendre que l’atenció de l’alumnat nouvingut és responsabilitat del conjunt del professorat (i de l’alumnat). Bàsicament un professor de PALIC és professor de llengua catalana ( i cultura) com a L2 en els nivells A1, A2 i B1 del Marc de referència i tutor específic de l’acollida. Les tasques assumides són exercides mentre l’alumnat sigui considerat nouvingut, és a dir, mentre necessita atenció específica derivada del desconeixement de la llengua o llengües del centre. En concret comporta:

 • Redactar i aplicar el Protocol inicial d’acollida en coordinació amb el Departament d’Orientació
 • Redactar i aplicar la programació didàctica de PALIC en col·laboració amb el departament didàctic de català, amb metodologies i estratègies d’immersió lingüística per a l’adquisició de la llengua.
 • Organitzar i gestionar l’aula d’acollida: planificar recursos i actuacions, programar les seqüències d’aprenentatge, aplicar les metodologies més adequades i avaluar processos i resultats.
 • Exercir les funcions de tutor específic per a l’acollida amb el tutor del grup.
 • Realitzar les avaluacions inicials i finals de llengua.
 • Redactar un informe inicial de cada alumne nouvingut.
 • Promoure la integració dels nouvinguts a l’aula i al centre.
 • Col·laborar i assessorar en l’elaboració d’adaptacions curriculars: en els plans de treball individuals intensius, les adaptacions curriculars individualitzades i les modificacions del currículum d’acord amb les necessitats educatives de cada un dels alumnes respecte al seu procés d’ensenyament-aprenentatge.
 • Fomentar i introduir continguts interculturals al centre.
 • Establir les relacions centre-família.
 • Coordinar-se amb el professorat que atén nouvinguts: participar en les reunions dels equips docents, comissions d’avaluació…, per coordinar actuacions i fer el seguiment dels alumnes a fi d’assegurar la coherència educativa.