dimarts, 1 d’abril de 2008

Aspectes de l'avaluació de nouvinguts

AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT NOUVINGUT A SECUNDÀRIA

1. Consideracions

Per avaluar els alumnes nouvinguts s’ha de tenir molt en compte els criteris generals d’atenció a la diversitat. L’arribada al centre d’alumnes nouvinguts demana una actuació avaluadora que atengui la nova situació. Pot passar que el professorat, a causa de la incomunicació lingüística, del desconeixement de processos psicològics de l’adolescent en fase migratòria, de situacions personals en cada cas, de referents culturals diferents als nostres, etc. se sentin desorientats des del primer moment i prenguin decisions poc adequades, ja que els indicadors aplicats no estan adaptats a aquesta nova diversitat. Per als nouvinguts es proposa una avaluació que no es limiti a una classificació de resultats i una acreditació de continguts, sinó que sigui una informació rellevant centrada en l’alumne perquè sigui profitosa per al seu aprenentatge.

És evident que l’alumne nouvingut necessita un temps aproximat, com a mínim d’un any en situació d’immersió per començar a desenvolupar i aplicar adequadament els mecanismes mentals, socials, que li permetin un rendiment i un aprenentatge satisfactori. Es comet el greu error d’avaluar negativament un alumne nouvingut, quan en realitat no disposa encara de la capacitat comunicativa per ser avaluat. Sovint es confon el grau de coneixement o de capacitats i habilitats amb el grau de domini de l’idioma vehicular de l’aprenentatge. Es valora un alumne que no domina els mecanismes lingüístics de la mateixa manera que avaluam els que sí que els dominen. És a partir del domini de la llengua que aquest alumnat pot avaluar-se amb normalitat a l’aula ordinària, tot preveient que els progressos no seran immediats, de la mateixa manera que a Educació Física no podem avaluar igual als altres un alumne amb la cama trencada, fins que no estigui del tot recuperat. L’avaluació negativa del nouvingut sovint és el resultat de no disposar d’una normativa clara i d’uns instruments vàlids adaptats a la situació d’aquest alumnat.

Davant el primer butlletí de notes l’alumne/a ja s’adona que li serà molt difícil arribar als mínims exigits de la mitjana del grup, però es continua esforçant, esperant que es valori l’esforç que està fent si ho comparam amb als seus companys. Quan el fracàs es repeteix, la sensació de desànim pot produir una gran varietat de comportaments: des del mínim esforç i la passivitat absoluta, l’automarginació davant els companys, la classe i del centre, l’absentisme, o la rebel·lió i l’agressivitat en major o menor grau. Els paràmetres homogenis amb què estàvem acostumats, en el cas que ens ocupa, ja no ens serveixen. No podem aplicar els mateixos criteris a l’alumnat nouvingut que als alumnes autòctons. Tot i que són reflexions acceptades pel conjunt del professorat, la realitat ens revela que la major part d’alumnat nouvingut suspèn bastants matèries durant el primer any d’estada entre nosaltres i tot sovint durant el segon any. La major part no arriben a la consecució del diploma de l’ESO.

3. Normativa (ORDRE de 14 de juny de 2002)

Article 7

Avaluació dels alumnes i avaluació interna del programa

1. El programa ha de preveure mesures d’avaluació, tant dels alumnes en els

aspectes lingüístics, culturals i curriculars, com dels mecanismes de

reincorporació al grup de referència.

2. Les dades d’aquestes avaluacions es consignaran en els documents

acadèmics pertinents mitjançant les diligències corresponents.

3. El programa ha de preveure mesures d’avaluació del procés per millorar-ne

l’execució i fer-ne una valoració final, que s’haurà d’incloure en la memòria

anual, i que servirà de base per a la planificació del curs següent.

2. Aspectes singulars dels nouvinguts

L’avaluació dels nouvinguts s’han de realitzar tenint en compte alguns aspectes que els singularitzen:

1. No coneixen la llengua o les llengües vehiculars de l’ensenyament.

2. Provenen de sistemes educatius molt diversos.

3. El bagatge acadèmic pot ser molt desigual.

4. Els referents culturals són uns altres.

5. Pateixen l’anomenat dol migratori.

L'avaluació de l’alumnat nouvingut, com per a qualsevol alumne d'ESO haurà de ser:

- Individualitzada :Els seus resultats s'hauran de mesurar en funció del propi desenvolupament de l'alumne i mai en relació amb uns paràmetres preestablerts.

- Integradora dels resultats obtinguts: No se'l pot avaluar d'aquelles matèries que ,en el primer moment, s'ha considerat que no podia assistir a classe amb la resta de companys.

- Continua i globalitzada ,posant l’èmfasi en el propi procés d’aprenentatge.

En els primers mesos d'incorporació al centre és especialment important avaluar-los doncs donarà valor a la seva feina i augmentarà l'interès de la família. També és important per l'equip de professors que podran plantejar-se la feina que estan fent i revisar-la quan es consideri oportú. Cal avaluar aquelles matèries que està cursant i especialment de llengua. La informació d'aquesta avaluació és preferible que sigui a través d'un informe i no d'una nota. D'aquesta manera es podrà explicar millor els avanços realitzats i quina és la seva actitud. En tots els documents relatius a l'avaluació d'aquest alumne s'hi farà constar que ha estat avaluat segons una programació específica (adaptació curricular).

4. Com avaluar?

Els alumnes nouvinguts necessiten sovint adaptacions curriculars en una o diverses matèries de manera que s’han d’avaluar segons els continguts treballats en l’adaptació curricular. Els criteris d’avaluació per a nouvinguts no poden ser els mateixos que la resta del grup, o en tot cas caldrà prioritzar-ne uns sobre altres. Cal avaluar sobretot les capacitats i les aptituds i actituds de l’alumne. Els continguts específics de la matèria queden en segon pla respecte a l’aprenentatge de la llengua. Com que el primer objectiu fixat per als nouvinguts és la seva integració escolar, cal prioritzar l’avaluació d’aquest fet. Les proves d’avaluació seran específiques atenent els objectius: breus, clars, de continguts bàsics i amb suport visual, amb la possibilitat de consultar la informació.

5. Criteris d’avaluació

Els criteris que ens poden servir, a tall d’exemple, són els següents:

· Presentació de deures i treballs.

· Hàbits de feina i d’estudi.

· Capacitat de participació, d’iniciativa, de col·laboració, d’interès...

· Actitud social d’integració, respecte, correcció...

· Assistència i puntualitat.

· Comprensió lectora.

· Adquisició de continguts bàsics

· Altres.

6. Graella de seguiment

Àrea

h. àrea

h. palic

Adaptació de la matèria: continguts treballats

Català
castellà
Anglès
Mates
Socials
Naturals
Plàstica
Educació física
Música
Tecnologia
  1. Model d’informe

El sistema més adient d’avaluació per a informar del progrés dels aprenetatge dels alumnes nouvinguts és un informe explicatiu. Tanmateix, cal tenir en compte que és prescriptiva una nota final de curs. L’informe es pot fer des de qualsevol matèria, indicant els criteris, les adaptacions i els ítems de l’avaluació. Un model pot ser el següent:

Informe d’avaluació d’alumne nouvingut

Departament de _______________________ DATA :___________

Assignatura___________________________

Alumne/a: _____________________________ grup: _______

Competència i habilitat.

- grau d’assoliment dels aprenentatges

- capacitats demostrades

- progrés assolit

Actitud

- hàbits de feina

- treballs i deures presentats

- aprofitament a classe

- mostres d’interès i d’aplicació

Inserció al grup

- grau d’integració al grup classe

- habilitats socials detectades

- mostres d’acceptació o rebuig.

Proposta

- de continuïtat al taller de llengua o d’incorporació al grup

- adaptacions necessàries.

- altres propostes d’atenció individual

El professor/ a