dimarts, 4 de març de 2008

F.Florit Nin: Reptes i propostes d'acollida

Jornades Aproximació a la realitat migratòria de Menorca

22 i 23 de febrer de 2008.

Propostes des d’EINA. Francesc Florit Nin

Els reptes i els problemes

· Manca de planificació del fenomen migratori

· Les oficines d’escolarització es limita a assignar una plaça escolar segons l’edat i prou.

· Una actitud més positiva de lleialtat a la llengua pròpia.

· Professorat no preparat per actuar en la nova situació

· Manca de formació específica del professorat.

· Dotació de programes pedagògics per a la interculturalitat

· Distribució desequilibrada dels alumnes nouvinguts entre centres públics i els concertats i privats.

· Elaboració de materials específics d’atenció als nouvinguts.

Les propostes

Per a l’administració

 • Una Oficina d’Escolarització que compti amb personal docent que s’encarregui d’elaborar informes pertinents de cada nova incorporació: nivell d’escolarització, expedient acadèmic, llengües, situació familiar, etc.
 • Crear ajudes específiques per a famílies immigrants, i que no suposin cap minva en les altres ajudes a la població (bosses de material escolar, banc de llibres de text ...) quan la situació econòmica familiar ho demani.

 • Reserva de places a tots els centres sostinguts amb fons públics per a una distribució més equitativa dels alumnes immigrants.
 • Crear una instància de coordinació entre les diverses administracions que atenen immigrants: ajuntaments, escoles, ONGs, associacions d’immigrants, apimas
 • Elaborar una base de dades d’accés públic sobre la situació de la immigració escolar.
 • Crear una millor oferta d’ensenyament de llengües d’origen

 • Aprovació d’una nova normativa educativa que aprofundeixi l’ordre de 14 de juny de 2002.

Per als centres educatius

 • Més temps per a tractar el nou alumnat, amb més hores per al professorat per coordinar-se i preparar les classes.
 • Revisar els documents de centre PEC, PCC, PLC perquè incorporin els principis de la interculturalitat.
 • Crear una tutoria específica per a alumnes nouvinguts.
 • Incorporar un delegat de nouvinguts a la junta de delegats d’alumnes.
 • Promoure actituds positives de foment i ús de la llengua catalana.
 • Fer efectius els principis democràtics a l’escola.
 • Planificar i executar un Pla d’Interculturalitat de centre.
 • Crear un fons documental sobre la diversitat lingüística i cultural del centre.
 • Articular intercanvis escolars amb països dels alumnes immigrats.
 • Generalitzar la mediació de conflictes i ampliar-la a la interculturalitat.
 • Posar en marxa els programes d’apadrinament entre alumnes.
 • Promoure activitats extraescolars d’interacció amb els alumnes autòctons i els nouvinguts.
 • Posar en marxa Plans d’Entorn, que com a Catalunya, són eines de cohesió social entre la diversitat dels ciutadans que han d’aprendre a conviure, i ho fan a través de la relació intercultural dels pares i mares de l’escola amb l’eix vertebrador de la llengua i la cultura del país d’acollida.

Per al professorat

 • Elaborar material didàctic, dotar les aules.
 • Introduir metodologies didàctiques més inclusives, amb treballs cooperatius.
 • Elaborar adaptacions curriculars ajustades a les necessitats i les capacitats dels alumnes nouvinguts.
 • Ús de les TICs com a eina de contacte intercultural i d’aproximació a les llengües i cultures de l’alumnat.
 • Fer visible la diversitat de l’aula a la pràctica docent.
 • Formació continuada en acollida i interculturalitat així com en programes d’immersió lingüística.