dilluns, 17 de març del 2008

Problemes amb les adaptacions?

IDENTIFICACIÓ DE PROBLEMES PER A LES ADAPTACIONS

Les adaptacions les ha de fer un expert.

Els experts ens poden ajudar en les adaptacions, però és feina de cada professor atendre tot l’alumnat del seu grup. No cal ser especialista d’atenció a la diversitat per preparar una classe en la qual tots els alumnes aporten les seves habilitats i capacitats.

El llibres de text ja venen preparats per atendre la diversitat

Alguns llibres de text venen amb activitats de reforç i d’ampliació. Però açò no garanteix una atenció suficient. És difícil que un llibre de text per bo que sigui doni resposta a les necessitats dels alumnes. Caldrà fer-hi modificacions o adaptacions.

Aquest alumne va tan endarrerit que no pot fer res a classe si no fa un o dos nivells inferiors

No resulta gens positiu que un alumne faci feines diferents a la resta. Els alumnes solen rebutjar materials diferents. Si no treballa el mateix, perd el fil de la matèria i del curs. Els materials a part no garanteixen tampoc un fil conductor dels continguts. És difícil que l’alumne pugui treballar de forma autònoma un material diferent i sol ser una càrrega més per al professor. La motivació de l’alumne decau quan no treballa com els altres.

És millor que l’alumne treballi individualment amb un professor que el pugui atendre

L’atenció individual a vegades és necessària fora del grup en determinats moments. Però allà on l’alumne aprèn més i millor (tant llengua com matèries) és en el grup de classe perquè allà interactua amb els de la seva edat.

Les adaptacions suposen més feina i la fan més difícil.

Ben cert. Les adaptacions fan més complexa la tasca del professor perquè la realitat educativa també és més complexa. Tanmateix a la llarga, la programació adaptada fa més segura la feina del professor. L’angoixa d’atendre la diversitat se supera poc a poc amb una planificació. No cal fer-ho tot de cop.

L’atenció d’alumnes amb adaptacions demana tant d’esforç i temps que l’he de restar a tota la resta del grup.

L’atenció individual no necessàriament ha d’anar en detriment de l’atenció al grup. Cal introduir una manera de fer més activa i més autònoma dels alumnes de manera que no estiguin sempre pendents del professor. Fer feines en grup i tenir pautes clares de feina ajuda molt a l’autonomia.

És que s’ha d’adaptar tot i fer un munt de nivells

No cal. Sí cal diversificar els materials i les estratègies perquè es pugui arribar a més alumnes. Hi ha material que és més flexible com l’audiovisual i l’informàtic que s’adapten a ritmes i maneres diferents.

Si no estic amb l’alumne amb adaptacions, no fa res.

És probable que les activitats no responguin a la seva capacitat. Cal donar allò que pot fer però que s’ha d’esforçar a fer. Sempre poden fer més del que ens pensam.