dilluns, 17 de març de 2008

Professors de llengua, que ho són tots

CIRCULAR PER ALS ALTRES PROFESSORS, QUE HO SÓN TOTS

Els alumnes nouvinguts necessiten només temporalment una atenció ESPECÍFICA. Atesa la seua situació inicial de DESCONEIXEMENT DE LA LLENGUA (o de les dues llengües oficials), el professorat ha d’adaptar la seua tasca educativa per ajudar-los a tenir les mateixes oportunitats que qualsevol altre alumne.

No abandonis la llengua

L’alumnat nouvingut ha de rebre un suport especial i addicional d’ensenyament del català. Tot el centre garantirà l’aprenentatge de la llengua catalana i vetllarà perquè els nouvinguts n’adquireixin el nivell llindar.

Es proposa que, en acabar l’ensenyament secundari, aquests alumnes hauran de conèixer tant el català com el castellà.

Per tal de facilitar la integració dels nouvinguts al centre, es potenciarà que tota la comunitat educativa usi la llengua catalana en el màxim possible de situacions comunicatives.

Estratègies favorables a la comunicació inicial en una L2:

• Ritme del discurs més lent per facilitar la comprensió.

• Ús del llenguatge gestual: perquè sigui possible necessitem contacte visual.

• Repetir els missatges: amb naturalitat i sense variar el to de veu.

• Fer pauses: permeten que l’alumne processi la informació que li arriba.

• Vigilar la pronúncia: articular de forma clara,

• Entonació emfàtica: cal exagerar l’exclamació, interrogació, fi de frase….

• Estructures gramaticals simples: evitar la subordinació

• Fer discurs complet: si es fa la pregunta, el mateix professor la contesta.

Empra aquestes estratègies en un to amable.

Estratègies de dinamització del grup:

• Anticipar el tema i el vocabulari corresponent

• Facilitar la seva participació: cal que tots s’hi sentin inclosos.

• Donar temps per respondre, sense angoixar l’alumne

• Estimular la imitació: hi haurà alumnes que serviran de model lingüístic

• Fer que els alumnes s’interrelacionin: fer-los preguntar-se coses.

• Encoratjar i reconèixer els esforços i els avenços davant tota la classe.

Estratègies del bon interlocutor:

• Adreçar-nos a l’alumne nouvingut des del primer dia: encara que no pugui respondre.

• Fer de les seves necessitats i interessos el tema de les converses.

• Esforçar-nos a valorar-li qualsevol intent comunicatiu:

• Fer escolta activa: interpretar el missatge, fer aclariments, traduir gestos o completar les frases.

• Estimular l’alumne a mantenir els intercanvis verbals: li podem donar pistes de com ha de posar en pràctica una habilitat, posar-lo en antecedents del que haurà de treballar, donar models de construcció de missatges o fer-li repetir els mots clau de l’activitat.