divendres, 14 de març del 2008

Pla EINA 2007-2008


PLA D’ACTUACIONS

CURS 2007-2008

EINA

EQUIP INTERCULTURALITAT, NORMALITZACIÓ I ACOLLIDA

MENORCA

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA.

DIRECCIÓ GENERAL D’ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA

SERVEI D’ENSENYAMENT DE LA LLENGUA

Conselleria d’Educació i Cultura. Direcció General d’Administració educativa. Servei d’ensenyament del català. Menorca

Justificació

EINA és l’equip que dóna suport i assessorament al professorat i als centres educatius sostinguts amb fons públics de Menorca sobre aspectes d’Interculturalitat, Normalització de la llengua catalana i Acolliment d’alumnat nouvingut. Es coordina amb el Servei d’Ensenyament del Català i amb l’ESAIT de la Conselleria d’Educació i Cultura.

Amb l’actuació de l’equip EINA es vol contribuir als tres paràmetres essencials de l’educació actual: la identitat, l’equitat i la diversitat. L’educació ha de tenir com un dels seus principals objectius la de sensibilitzar sobre el sentit de pertinença a la comunitat des d’una visió àmplia i plural. En aquesta direcció és de capital importància el treball en el tractament de llengües i en la necessitat de normalitzar la llengua catalana com a llengua vehicular de l’ensenyament amb el propòsit que tot alumne domini les dues llengües oficials de les Balears, català i castellà. L’equitat és també objectiu essencial per tal de donar oportunitats a tots els alumnes siguin d’on siguin i per tant la tasca d’integració d’alumnes nouvinguts és un dels reptes actuals. Finalment, la diversitat lingüística i cultural dels centres docents fa necessària una actuació educadora encaminada a impulsar una dimensió intercultural. Els continguts interculturals són indispensables per a una educació integradora, inclusiva, respectuosa.

L’ equip és format per

E. INF. I PRIMÀRIA: Josefina Villena jvillena@dgadmedu.caib.es

E. SECUNDÀRIA: Francesc Florit floritnin@gmail.com

Ubicació: Els despatxos funcionen provisòriament a les dues seus del CEP de Maó i Ciutadella

c/ Josep M. Quadrado, 33. Maó. Tel. 971350164

c/ Mallorca, 67. Ciutadella. Tel. 971 384408

Context sociocultural de la realitat educativa

A Menorca, com a la resta de les Illes Balears, i en general a tot Espanya, hi ha hagut un augment molt considerable de població immigrada. Aquesta nova ciutadania ha portat ensems un nou alumnat als centres escolars. Les característiques d’aquesta nova població escolar fa imprescindible una actuació educativa específica. Actualment a Menorca hi havia en el curs 2006-2007 aquests percentatges d’alumnat estranger:

Educació infantil 10.43%

Educació primària 13.53%

ESO 12.43%

Postobligatòria 6.46%

En xifres absolutes hem tingut en total 1542 alumnes immigrants. La procedència d’aquest alumnat és molt diversa. Tanmateix cal destacar que els alumnes equatorians (20.82%), els britànics (15.50%) i els marroquins (14.12%) són els majoritaris. En la totalitat de Menorca hi ha 48 nacionalitats de procedència diversa. Tanmateix no tenim dades respecte a les llengües parlades per aquestes procedències. Per població, Alaior i Maó –que anomenem zona de llevant- tenen 13.38% i 12.62% d’alumnat estranger respectivament. Mentre que a la zona de ponent, Ciutadella i Ferreries representen el 7.10% i el 6.37%.

El fenomen ha donat lloc a situacions educatives que necessiten un tractament específic perquè es tracta d’alumnes que desconeixen la llengua vehicular de l’ensenyament, el català o bé desconeixen les dues llengües oficials, català i castellà. Per aquest motiu l’equip EINA de Menorca treballa com a suport als centres que concentren més alumnat estrangers per introduir metodologies didàctiques en aprenentatge del català com a segona llengua. Tanmateix aquest eix d’actuació fonamental no tindria sentit si no anés acompanyat també de dues línies més que hi tenen una relació directa: la normalització de la llengua a l’àmbit escolar perquè esdevengui la llengua comuna de cohesió per un costat i per l’altre imbuir les activitats del centre d’una educació intercultural, és a dir, d’un enfocament en el qual tota la diversitat sigui acollida. Tota aquest nou panorama educatiu fa imprescindible una actuació que tengui en compte la diversitat humana, lingüística i cultural d’aquest alumnat en les següents línies d’intervenció.

Línies d’intervenció

1. Sensibilització sobre l’ús de la llengua catalana, la interculturalitat i l’equitat educativa.

2. Acollida d’alumnes nouvinguts.

3. Estratègies metodològiques per a l’aprenentatge del català com a L2.

ÀMBITS D’ACTUACIÓ

Interculturalitat:

- Elaboració/modificació/revisió de Programa Intercultural de centre.

- Programa específic d’incorporació de la interculturalitat al centre

- Actuacions sobre actituds lingüístiques i prejudicis.

Normalització:

- Revisió del Projecte Lingüístic.

- Pla pel foment de l’ús del català al centre.

- Programa de voluntariat lingüístic.

- Anàlisi sociolingüística de l’alumnat del centre.

- Materials didàctics

Acollida:

- Elaboració/ revisió del PALIC

- Instauració d’un Pla Inicial d’Acollida

- Organització de l’aula d’acollida

- Creació d’un Fons de recursos per a nouvinguts

- Adaptacions curriculars d’alumnes nouvinguts

- Materials didàctics

Funcions de EINA

· Col·laborar i assessorar en l’elaboració del PLC i el PALIC.

· Assessorar sobre l’organització de l’aula de PALIC.

· Promoure plans de foment de l’ús de la llengua catalana.

· Elaborar un Pla d’Actuació i una memòria final

· Assessorar el treball tutorial amb l’alumnat nouvingut.

· Orientar sobre estratègies per a l’ensenyament del català com a L2.

· Col·laborar en la sensibilització i promoció de l’educació

· intercultural.

· Orientar sobre metodologies, recursos i materials didàctics.

OBJECTIUS d’EINA

- Suport al professorat en la tasca d’atenció als alumnes nouvinguts.

- Ajudar en l’atenció a la diversitat lingüística i cultural

- assessorar sobre l’ús del català com a llengua vehicular i de cohesió.

- Difusió de material didàctic, experiències i programes

- Assessorar en la programació didàctica del català com a L2.

- Coordinar professorat en Projecte Lingüístic./ Immersió/ PALIC.

- Suport en la revisió de documentació relativa a Normalització Lingüística, Acollida i Interculturalitat.

- Afavorir la creació de Fons de Recursos per a alumnat nouvingut.

- Incentivar la creació d’activitats d’ensenyament-aprenentatge de la llengua.

- Incentivar els intercanvis de materials i experiències entre el professorat i entre els centres educatius.

- Potenciar la competència intercultural del professorat.

DETECCIÓ DE NECESSITATS.

L’equip EINA realitza reunions inicials amb el professorat dels centres que es responsabilitzen en acolliment d’alumnes nouvinguts, coordinadors de la Comissió de Normalització de centre i membres de l’equip directiu per tal d’analitzar les necessitats de suport en els àmbits d’actuació abans indicats. Per tal de recollir informació a cada centre s’omple la fitxa següent:

FITXA DE CENTRE. (EINA-Menorca). CURS 07-08

Centre: ________________________________________ Localitat: _______________

Contacte: a/e: __________________________________ Tel.: _______________

Documents generals

descriptor

si/no

comentari

PEC referit a la Interculturalitat.PLC: atenció multilingüePla d’InterculturalitatDades sociolingüístiquesProgrames educatius de centre

descriptor

si/no

comentari

Programacions d’aula interculturalsGrau de normalització % del catalàCNL

CoordinadorTemes transversals de temàtica interculturalProgrames específics: voluntariat, setmana culturalIntercanvis escolarsOferta de cursos ex-traescolars de llenguaProgrames de relació amb l’entornFons documental sobre diversitat (biblioteca)Web del centreDocuments acollida

descriptor

si/no

comentari

PALIC: programacióPla inicial d’acollidaDept. d’Orientació: tasques i funcionsDotació i recursosNOTES:

Aula d’Acollida. PALIC

descriptor

si/no

comentari

Professorat responsableTipus d’alumnat nouvingutUbicació al centre i pressupostHorari d’atenció i grupsformats, criteris...Avaluació: sistema, criteris, eines...Servei de mediacióÚs de material didàctic, llibre de textÚs de les TICContinguts d’altres àreesAdaptacions curricularsOrganització de tutoria específicaDurada mitjana de l’atenció a l’aula d’acollidaSortides culturals, esportives a l’entornSistema de lectura progressivaEntrevistes familiarsRegulació de l’assistència a classe per motius culturalsCoordinació amb altres professors i càrrecsMesures de suport lingüístic extraescolarResolució

Concreció del suport/ assessorament

ObjectiusContingutsCalendariObservacions

PLA D’ACTUACIÓ A EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA.

Actuacions Generals als centres

1. Entrevistes als centres d’Educació Infantil i Primària de Menorca, públics i concertats, amb membres de l’equip directiu, professorat d’AD, – Atenció a la diversitat – Orientadors i Equips de cicles.

2. Recull d’informacions sobre alumnat nouvingut, i alumnat d’incorporació tardana - AIT - organització de les aules i metodologia dins les classes .

3. Oferta de les possibilitats de suport i assessorament de l’equip EINA en els diversos àmbits d’actuació.

4. Documentació del centre (PEC,PALIC,PIL) relativa a Interculturalitat, Normalització i Acollida susceptible de revisió: mancances, reptes, fortaleses, recursos.

5. Diagnosi de partida, d’acord amb el professorat implicat, de la situació del centre respecte a la Interculturalitat, Normalització i Acollida. Disponibilitat dels materials adients per aquest alumnes.

6. Fixació d’un calendari de reunions per tal de concretar les actuacions a realitzar a cada centre docent.

7. Elaboració del Pla específic per a cada centre segons la detecció de necessitats i les prioritats assignades: objectius, continguts, procediments i materials.

8. Difusió i dotació de nous materials, activitats de formació permanent, accés a les TIC. L’equip actuarà com a impulsor i potenciador d’aquests aspectes.

9. Intercanvi d’experiències entre diferents centres realitzant reunions itinerants amb grups de professors que comparteixen una diversitat semblant quant a l’alumnat.

10. Document d’avaluació de les actuacions realitzades durant el curs.

CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

Públics CEIP Sa Graduada. Maó

CEIP Toni Joan. Maó

CEIP Mª de Déu del Carme. Maó

CEIP Mª de Déu de Gràcia. Maó

CEIP Mateu Fontirroig. Maó

CEIP Tramuntana. Maó

CEI Sant Climent. Sant Climent

CEIP Ruiz i Pablo. Es Castell

CEIP Sant Lluís. Sant Lluís

CEIP Dr. Comas. Alaior

CEIP Francesc d’Albranca. Es Migjorn

CEIP Mª de Déu del Toro. Es Mercadal

CEIP Fornells. Fornells.

CEIP Castell de Sta. Àgueda. Ferreries

CEIP Joan Benejam. Ciutadella

CEIP Pintor Torrent. Ciutadella

CEIP Mª de Déu del Toro. Ciutadella

CEIP Pere Casasnovas. Ciutadella

CEIP Margalida Florit. Ciutadella

Concertats CC La Salle. Maó

CC La Salle. Alaior

CC Sant Josep. Maó

CC Cor de Maria. Maó

CC St. Francesc d’Assís. Ferreries

CC La Consolació. Ciutadella

CC St. Francesc de Sales. Ciutadella

Actuacions específiques

CENTRES D’ATENCIÓ PREFERENT

(Zona A)

CP Sa Graduada – Maó-

CP Dr. Comas – Alaior –

CP Antoni Joan – Maó –

CP Sant Lluís – Sant Lluís –

CP Mª de Déu del Carme – Maó –

Responsables

Caps d’estudi dels centres

Orientadors

Professorat d’AD

SUPORT

Objectius:

· Suport al professorat d’AD, Orientadors i Equips de cicle.

· Assessorament sobre l’ús del català, fent especial incidència a l’expressió oral.

· Afavorir la creació d’un fons de recursos didàctics

· Intercanviar experiències amb altres centres.Horari: Coordinació quinzenal

CENTRES (ZONA B)

CP Ruiz i Pablo – Es Castell –

CP Mª de Déu de Gràcia – Maó –

CP Mª de Déu del Toro – Es Mercadal –

CP Joan Benejam – Ciutadella –

CP Mateu Fontirroig – Maó –

Responsables

Professorat d’AD

SUPORT

Objectius:

· Suport al professorat d’AD, en relació als objectius d’EINA

· Assessorament sobre l’ús del català, fent especial incidència a l’expressió oral.

· Afavorir la creació d’un fons de recursos didàctics

· Intercanviar experiències amb altres centres.Horari: Coordinació mensual

CENTRES (ZONA C)

CP Pere Casasnovas – Ciutadella –

CP Mª de Déu del Toro – Ciutadella –

CP Pintor Torrent – Ciutadella –

CP Margalida Florit – Ciutadella –

CP Castell de Santa Agueda – Ferreries –

CP Francesc d’Albranca – Es Migjorn –

CP Tramuntana – Favàritx –

CP Fornells – Fornells –

Responsables

Equip directiu del centre

SUPORT

Objectius:

· Suport a l’equip directiu en relació als objectius d’EINA

· Assessorament sobre l’ús del català, fent especial incidència a l’expressió oral.

· Afavorir la creació d’un fons de recursos didàcticsHorari: Coordinació circumstancial

CENTRES CONCERTATS

CC La Salle – Maó –

CC La Consolació – Ciutadella –

CC ST. Francesc de Sales – Ciutadella –

CC Cor de Maria – Maó –

CC Sant Josep – Maó –

CC La Salle – Alaior –

CC Sant Francesc d’Assís – Ferreries –

Responsables

Equip directiu i equips de cicle del centre

Orientadors

Professorat d’AD

SUPORT

Objectius:

· Suport als equips en relació als objectius d’EINA

· Assessorament sobre l’ús del català, fent especial incidència a l’expressió oral.

· Afavorir la creació d’un fons de recursos didàcticsHorari: Coordinació mensual

PLA D’ACTUACIONS A SECUNDÀRIA.

Actuacions Generals als centres

1. Entrevistes als centres d’ESO i Batxillerat de Menorca, públics i concertats amb membres de l’equip directiu, professor de PALIC i Coordinador de la CNL.

2. Recull d’informacions sobre alumnat nouvingut i l’organització de les aules d’acollida.

3. Oferta de les possibilitats de suport i assessorament de l’equip EINA en els diversos àmbits d’actuació

4. Documentació del centre relativa a Interculturalitat, Normalització i Acollida susceptible de revisió: mancances, reptes, fortaleses, recursos

5. Diagnosi inicial, d’acord amb el professorat implicat, de la situació del centre respecte a la Interculturalitat, Normalització i Acollida.

6. Fixació d’un calendari de reunions per tal de concretar les actuacions a realitzar a cada centre docent.

7. Elaboració del Pla específic per a cada centre segons la detecció de necessitats i les prioritats assignades: objectius, continguts, procediments i materials.

8. Document d’avaluació de les actuacions realitzades durant el curs.

CENTRES DE SECUNDÀRIA

Públics IES Cap de Llevant. Maó

IES Pasqual Calbó. Maó

IES Joan Ramis. Maó

IES J.M. Guàrdia. Alaior

IES Biel Martí. Ferreries

IES J.M. Quadrado. Ciutadella

IES M.À. Cardona. Ciutadella

Concertats CC La Salle. Maó

CC La Salle. Alaior

CC Sant Josep. Maó

CC Cor de Maria. Maó

CC St. Francesc d’Assís. Ferreries

CC La Consolació. Ciutadella

CC St. Francesc de Sales. Ciutadella

Educació d’Adults CEPA. Maó

CEPA. Ciutadella

Actuacions específiques

CENTRE

IES Joan Ramis i Ramis.

Maó

Responsables

Eugènia Moll Genestar. Professora PALIC

Marga Seguí. Coordinadora CNL

contacte

emgenestar@gmail.com

msegui@iesjoanramis.org

SUPORT

Materials i programació didàctica del PALIC

Continguts:

Materials nous per a l’aula d’acollida

Exemples de programacions didàctiques.

Ordenació i Seqüenciació dels continguts de llengua

Objectius:

Recerca de material didàctic i en les TICs

Nova redacció del programa PALIC

Alumnat

25 alumnes atesos, 5 d’enguany

Observacions

Participació al Seminari Interculturalitat del CEPHorari: dimarts 12-13h.

CENTRE

IES Biel Martí.

Ferreries

Responsables

Pep Villalba. Professor PALIC

Joana Fullana. Cap d’Estudis

contacte


SUPORT

Adaptacions curriculars per a nouvinguts a les àrees.

Continguts:

Materials adaptats per a nouvinguts

Criteris per a les adaptacions curriculars a nouvinguts

Activitats per a adaptar continguts curriculars

Objectius:

Recerca de material didàctic específic per a les àrees curriculars.

Elaboració de material adaptat a partir dels continguts del curs de cada matèria

Alumnat

11 alumnes atesos, 3 d’enguany

32 alumnes estrangers

Observacions

Problemes d’atenció d’alumnes nouvinguts que són de garantia social.

Aspectes sobre l’avaluació sense concretarHorari: dijous 12-13h.

CENTRE

IES Josep M. Quadrado.

Ciutadella

Responsables

Roser Mascaró. Professora PALIC

Nina Moll. Cap d’Estudis

Andreu Bosch. Orientador

contacte

Roser5555@hotmail.com

SUPORT

Metodologia didàctica en L2 del PALIC

Continguts:

Metodologia d’ensenyament de L2

Materials nous per a l’aula d’acollida

Ordenació i Seqüenciació dels continguts de llengua

Objectius:

Recerca de material didàctic i en les TICs

Introduir l’enfocament comunicatiu de la llengua

Alumnat

11 alumnes atesos, 4 d’enguany

Observacions

Atenció dels alumnes anee que són nouvinguts?

Delimitar (aclarir) les funcions del Departament d’Orientació en relació a alumnat nouvingutHorari: dilluns 13-14h.

CENTRE

IES Mariàngels Cardona.

Ciutadella

Responsables

Eugènia Moll Gulsberg. Professora PALIC

Maite Salord. Professora PALIC

Cap d’estudis

contacte

gegemoll@yahoo.es

SUPORT

Elaboració del PALIC

Continguts:

Normativa actual sobre el PALIC

Elements de la programació del PALIC

Exemples de programació

Consideracions per a un bon PALIC al centre

Marc europeu de referència

Objectius:

Elaborar un PALIC propi adaptat al centre

Alumnat

8 alumnes atesos, 3 d’enguany

Observacions

El centre disposava d’atenció a alumnes nouvinguts però no tenia redactat el programa.Horari: dimarts 12-13h.

CENTRE

IES Miquel Guàrdia.

Alaior

Responsables

Núria Pons. Professora PALIC

Pere Alzina. Director

contacte

npons1@educacio.caib.es

SUPORT

Continguts interculturals al centre

Continguts:

Continguts interculturals

Esquema d’una proposta per a la interculturalitat.

Webquest sobre interculturalitat

Objectius:

Introduir els continguts interculturals a les àrees curriculars

Recerca de material intercultural a les TICs

Treball del centre sobre la introducció de la interculturalitat

Entendre la integració com un treball de doble direcció: integrar i assumir la diversitat.

Alumnat

20 alumnes atesos, 5 d’enguany

Observacions

El centre ja té experiència en continguts interculturals i en integració d’alumnat.Horari: dimecres 10-11h.

CENTRE

IES Pasqual Calbó.

Maó

Responsables

Rafael Andreu. Director del centre.

Margarita Mercadal. Coordinadora de la CNL

contacte

iespasqualcalbo@educacio.caib.es

marga@bob.jazztel.es

SUPORT

Programa de foment de la llengua catalana

Continguts:

Revisió del PLC

La realitat sociolingüística del centre

Planificació d’un model d’intervenció per al foment de la llengua.

Exemples de programes específics duts a la pràctica.

Objectius:

Sensibilització sobre l’ús de la llengua catalana al centre

Nova enquesta sociolingüística de l’alumnat.

Recerca de models d’intervenció

Redacció actualitzada del PLC

Alumnat

alumnes atesos, 2 d’enguany

Professora de PALIC: Margalida Garcies

Observacions
Horari: dijous 10.15-11.15h.

CENTRE

IES Cap de Llevant.

Maó

Responsables

Esther Pons Professora PALIC

Director del centre

Membre del departament d’Orientació

contacte


SUPORT

Material didàctic de lectura comprensiva i gradual per a l’aula d’acollida.

Continguts:

Materials de lectura adaptada per a l’aula d’acollida

Objectius:

Recerca de lectures adaptades

Criteris per a adaptar lectures a alumnes nouvinguts

Alumnat

14 alumnes atesos, 6 d’enguany

Observacions

Qüestions sobre normativa aplicada a alumnes nouvinguts: avaluació, adaptacions, titulació, etc.Horari: dijous 13-14 h.

CENTRE

CC Sant Francesc de Sales.

Ciutadella

Responsables

Maite Almirall- Directora del centre

Ester Sánchez. Professora d’atenció a nouvinguts

contacte


SUPORT

Aspectes diversos de l’atenció al nouvingut

Continguts:

Organització de l’aula d’acollida

Programació didàctica del PALIC

Objectius:

Iniciar el programa de PALIC al centre.

Alumnat


Observacions
Horari: per determinar

CENTRE

CC la Consolació.

Ciutadella

Responsables

Isabel Durà. Orientadora

contacte

isabeldura@terra.es

SUPORT

Organització de l’aula d’acollida

Continguts:

Materials nous per a l’aula d’acollida

Exemples de programacions didàctiques.

Ordenació i Seqüenciació dels continguts de llengua

Objectius:

Recerca de material didàctic

Elaboració - redacció del programa PALIC

Alumnat

6 alumnes atesos, 1 d’enguany

Observacions
Horari: dimarts 12-13h. Dijous 10-11 h.

Aquesta proposta d’actuacions de l’equip EINA a Menorca ha estat aprovada en la reunió celebrada a Maó dia 31 d’octubre de 2007.

Josefina Villena Defez

Francesc Florit Nin.