dijous, 12 de març del 2009

APADRINAMENT I PARELLES LINGÜÍSTIQUES

ESQUEMA DE PROGRAMA D'APADRINAMENT

1.DEFINICIÓ DEL PROGRAMA.
Exercici d'empatia entre l'alumnat autòcton i el nouvingut per fomentar l'intercanvi i la coneixença amb dimensió intercultural i fixar la llengua pròpia, vehicular de l'ensenyament, com la llengua comuna compartida del centre.

2.PROTAGONISTES
implementació: equip directiu del centre
organització: tutoria i PALIC
destinataris: alumnat, específicament nouvingut i altres amb dificultats per a l'ús de la llengua catalana

3.OBJECTIUS.
1.Facilitar la incorporació al centre de l'alumnat nouvingut
2.establir relacions de dimensió intercultural
3.donar una benvinguda acollidora al nouvingut
4.educar en les actituds lingüístiques de respecte i lleialtat.

4.PROCEDIMENT
sessions de sensibilització al grup classe per part dels tutors sobre la llengua comuna i la riquesa de les altres llengües, sobre els prejudicis i les actituds lingüístiques.
Redacció d'un pla d'actuació sobre temes i procediments per a les trobades.
Informació al claustre i a tota la comunitat educativa sobre el programa i els seus valors.
Tria dels alumnes padrins i dels apadrinats. Proposta de parelles.
Sessions d'orientació als padrins i apadrinats sobre les normes a seguir, les directius i les recomanacions, així com les ajudes que tenen.
Establiment d'un acte protocol·lari de signatura de contractes i formalització de parelles.
Seguiment i avaluació del programa.
Acte protocol·lari de lliurament de diplomes i reconeixements.

5.ORGANITZACIÓ
Establir calendari i horaris, així com fixar els espais de trobada.
Establir responsable d'organització i les ajudes disponibles

6.DOCUMEMNTS DE GESTIÓ
Contracte d'apadrinament
fulls de seguiment i d'avaluació/valoració
diplomes de reconeixement.
Carnet d'ambaixador
fulls d'orientació: procediment, temes, suggerències, tasques...


ALTRES ASPECTES

Possibilitat d'organitzar un acte institucional d'àmbit local o municipal.
Fixació d'uns criteris per a la selecció dels alumnes participants.
Fixació dels criteris de compromís en el contracte.
Establir els ítems d'avaluació i els criteris de valoració.